K9

Bản chất cùng là nuôi dưỡng bộ lông, sữa tắm - dầu tắm K9 cũng không phân biệt cho chó và mèo - không hại da, sữa tắm còn chống bọ, ve, rận - thậm chí K9 còn chia ra các loại sản phẩm riêng dành cho các màu lông khác nhau và giúp làm bóng lông đến sững sờ ( khó tin luôn). Tuy nhiên cùng với sự đầu tư về mặt công nghệ, giá sản phẩm sữa tắm cho chó mêò này có phần đắt hơn so với thị trường.
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang:
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang: